ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย

เมืองหลวง : มอสโคว์(Moscow)

เวลา : รัสเซียมีถึง 9 เขตเวลา กรุงมอสโคว์และเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจะช้ากว่าเวลาของกรุงเทพฯ ประมาณ 3 ชั่วโมง

ภาษา ; ใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษาราชการ โดยประชาชนอ่านออกเขียนได้ 100 %

ศาสนา : ชาวรัสเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ 

การปกครอง : ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข 

ที่ตั้ง : รัสเซียเป็นประเทศที่มีอาณาเขตตั้งแต่ทางตะวันออกของทวีปยุโรปไป จนถึงทางเหนือของทวีปเอเชีย ซึ่งมีพรมแดนติดกับ 14 ประเทศ และรัสเซียทั้งยังคงเป็น ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก