เรื่องน่ารู้

         ประเทศไทย

 

ชื่อทางการ   : ราชอาณาจักรไทย (The Kingdom of Thailand)

เมืองหลวง    : กรุงเทพมหานคร (Bangkok) ชื่อเต็มของกรุงเทพมหานคร คือ 

“กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์"

ศาสนาประจำชาติ   : ศาสนาพุทธ รองลงมาคือ อิสลาม คริสต์ และฮินดู

ดอกไม้ประจำชาติ   : ดอกราชพฤกษ์ (Ratchaphruek)

ภาษาประจำชาติ     : ภาษาไทย

ภาษาราชการ         : ภาษาไทย 

 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ : ตั้งอยู่ในอินโด – แปซิฟิก มีพื้นที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากอินโดนีเซีย และเมียนมาร์

         

“ภูมิประเทศ”

          ทิศเหนือ        ติดกับเมียนมาร์และลาว

          ทิศตะวันตก    ติดกับทะเลอันดามันและเมียนมาร์

          ทิศตะวันออก  ติดกับลาวและกัมพูชา

          ทิศใต้            ติดกับอ่าวไทยและมาเลเซีย

 

ประเทศไทยแบ่งออกเป็น 6 ภาค ซึ่งแต่ละภาคมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันดังนี้ 

ภาคเหนือ มีภูเขาสูง โดยจุดสูงสุดคือ ดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงแห้งแล้ง ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูก 

ภาคกลาง เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีความอุดมสมบูรณ์ที่สุด 

ภาคใต้ ติดทะเลสองฝั่ง มีจุดแคบสุดที่คอคอดกระ 

ภาคตะวันออก มีชายฝั่งทะเลเรียบขาวและโค้งเว้า 

ภาคตะวันตก เป็นหุบเขาและแนวเทือกเขา